Title

Subtitle

Current breeding blog

Breeding update: 11/28/11

Posted on November 29, 2011 at 12:45 AM

Just pulled a Heterothele villosella sac. 30-50 slings ready to go.

Also I found 2 Pamphobeteus egg sacks. 1P. platyomma and 1 P. sp. "south Ecuador"


Other breeding projects going on right now:

A. brockelhursti.

M. velvetosomma

king baboon

T. gigas

T.cpuerus

L. striatipes

S. stromatopelma

P. pulchra

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

199 Comments

Reply Bone.Collector
8:56 PM on December 16, 2011 
How long do the babies stay with mom before you remove them?
Reply ★ Owner
9:59 PM on December 16, 2011 
Bone.Collector says...
How long do the babies stay with mom before you remove them?


I leave the sac with the mom for about 4 weeks. Then i take it and incubate it.
Reply Rubenpag
1:22 AM on January 29, 2017 
Reply RikkyhusGlymn
1:33 PM on April 16, 2017 
Ùåíêè ìàëàìóòà

Ìàëàìóò ñòàéíàÿ ñîáàêà, êîòîðàÿ òî÷íî îöåíèâàåò ñïîñîáíîñòè âñåõ, îêðóæàþùèõ åå ñóùåñòâ, è óìååò àâèòî ðó ñîáàêè â ìîñêâå îïðåäåëÿòü äîñòîéíîå ìåñòî êàæäîãî â èåðàðõè÷åñêîé ïèðàìèäå. Ùåíêè ìàëàìóòà îáëàäàþò âðîæäåííûìè çíàíèÿìè î òîì, êàê äîáèâàòüñÿ ëèäåðñòâà è ïðàêòè÷åñêèìè óìåíèÿìè â ýòîé îáëàñòè.

[IMAGE]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/04/04b8
4d762c3241747fb4def6ade66476.jpg

Ïîýòîìó çàâîä÷èêè ñîâåòóþò: ïðåæäå, ÷åì ïðèîáðåñòè àëÿñêèíñêîãî ìàëàìóòà, íóæíî ïîíèìàòü ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî øàãà.
Reply GrigorievReism
8:47 AM on May 3, 2017 
Щенок маламут

Аляскинский маламут – ездовая собака. Внешне он напоминает нашего сибирского хаски – тот же разрез миндалевидных глаз husky drilling jobs та же масть, та же (или большая) выносливость.

[IMAGE]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/04/031b
6c615706e46a5cf6e92b62ef9724.jpg

Однако эта собака менее проворна и гораздо крупнее, что отражается на ее рабочих характеристиках. Если сравнивать возможности нужно ли хаски подстригать ногти представителей двух пород, то можно сказать, что хаски – это рысак, а маламут – тяжеловоз.
Reply DarylKNitE
7:26 AM on May 4, 2017 
смотреть на портале абсолют крым недвижимость
Reply avtosvitDox
1:55 PM on May 6, 2017 
Запасные части TATA XENON


Наши контакты
Телефоны:
(098) 630 23 22
(095) 738 55 88
(068) 211 56 46
E-mail:
babaryka1886@mail.ru
Адрес:
г. Ковель, ул. Театральная 37
Reply AruceBeaub
10:06 PM on June 25, 2017 
We offer one great different experience to move around Verona, by Segway you will save time and energy enjoying everything from a new point of view. Visit Verona on Segway.

Discover Verona from one new point of view by Segway, one easy, electric and self-balancing vehicle. Ideal for families,couples, individuals who want to enjoy a fantastic and costumed experience by working in small groups.Innovative and with a competitive staff, we aim at fascinating everyone who tries it, starting with a little training if you are new to Segway; putting you at ease and showing you everything which Verona has to offer.

Why choosing us is a profitable choice?
Why Segway?

1. Very easy to use and considered highly user-friendly, segway is an affirmed reality in each main city with millions of satisfied customers; what are you waiting? Give it a try!

2. Moreover thanks to segway we can meet all customer needs, pain and sweat will be only a remote memory, don't be worried if you may have problem in cycling, you need only to stand and enjoy it.

3. Furthermore you won't be alone, one person will be with you to give assistance if you may need it, we will provide you with audioguide which allows you to admire any verona marvel meanwhile you can take pics for a full immersion in our unbelievable experience.
https://veronasegwaytours.com/book
Reply kuzovpartsDox
6:22 PM on July 3, 2017 
Онлайн каталог "KuzovParts Ковель" хороших запасных деталей по низким ценам под заказ с Европы без посредников в Украине

Наши контакты
Тел:
050 29 97 728
097 86 64 586
Почта:
sales@kuzov-parts.com.ua
Мы находимся:
г. Ковель бул. Леси Украинки 39
Reply richardmlldk
5:05 AM on July 10, 2017 
Find out what you need to improve in yourself to become more EFFECTIVE!
Reply Stepansuedo
8:43 PM on July 20, 2017 
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Volvo,ñåðâèñ volvo , àâòîñåðâèñ Âîëüâî , 
 volvo ñåðâèñ, ñåðâèñ âîëüâî ìîñêâà,  ñåðâèñ Âîëüâî â Ìîñêâå ,âîëüâî ñåðâèñ ìîñêâà,ðåìîíò âîëüâî ìîñêâà,òåõöåíòð âîëüâî,
àâòîñåðâèñ volvo , Àâòîñåðâèñ Volvo â Ìîñêâå, îáñëóæèâàíèå Âîëüâî, ðåìîíò Volvo, àâòîñåðâèñ Volvo Âîëüâî,ñåðâèñ Volvo ,
ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñåðâèñ Âîëüâî , ñåðâèñ Âîëüâî â Ìîñêâå,òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå àâòîìîáèëåé Âîëüâî,
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÂÎËÜÂÎ ? ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ VOLVO Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ðåìîíò Âîëüâî â Ìîñêâå,
àâòîñåðâèñ Volvo, àâòîñåðâèñ Âîëüâî, ñåðâèñ Âîëüâî,Volvo ñåðâèñ

 òî âîëüâî,  òî volvo,  òî àâòîìîáèëåé Âîëüâî, 
òî àâòîìîáèëåé Volvo, Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo,Âîëüâî òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo,Âîëüâî ðåãóëÿðíûé ñåðâèñ ,
Óñëóãè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ Âîëüâî,îáñëóæèâàíèå volvo, 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo,òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âîëüâî,Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Volvo 

òî âîëüâî,  òî volvo,  òî àâòîìîáèëåé Âîëüâî,  òî àâòîìîáèëåé Volvo,
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo,îáñëóæèâàíèå âàøåãî Volvo,îáñëóæèâàíèå âàøåãî Âîëüâî,îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé Âîëüâî,
ñòîèìîñòü òî âîëüâî,ñòîèìîñòü òî xc 60 xc 90 è äðóãèõ ìîäåëåé Âîëüâî,ñòîèìîñòü ðàáîò ïî âàøåìó àâòîìîáèëþ Volvo,
ñòîèìîñòü ÒÎ Volvo,ñòîèìîñòü ÒÎ Volvo,Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíòëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Volvo

Çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî Volvo xc90 xc60 xc70 s60 s80 s40,
çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî S40, çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî S60, çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî s80, çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî xc60,
çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî xc70 è çàìåíà ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî xc90, ðåìíÿ ÃÐÌ íà Âîëüâî ,çàìåíó ðåìíÿ ÃÐÌ Âîëüâî ,
çàìåíó ðåìíåé ÃÐÌ íà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿõ Âîëüâî

Çàìåíà ìàñëà àêïï Âîëüâî (Volvo), çàìåíè ìàñëî â êîðîáêå ñî ñêèäêîé,
Çàìåíà ìàñëà àêïï Âîëüâî (Volvo),Âîëüâî (Volvo) çàìåíà ìàñëà â ÀÊÏÏ,Çàìåíà ìàñëà â àêïï Âîëüâî,
ìàñëî â êîðîáêó âîëüâî,  çàìåíà ìàñëà àêïï âîëüâî,  çàìåíà ìàñëà â àêïï âîëüâî,  çàìåíà ìàñëà â àêïï volvo, 
çàìåíà ìàñëà àêïï volvo

Çàìåíà ìàñëà àêïï Âîëüâî (Volvo),
çàìåíè ìàñëî â êîðîáêå ñî ñêèäêîé,Çàìåíà ìàñëà àêïï Âîëüâî (Volvo),Âîëüâî (Volvo) çàìåíà ìàñëà â ÀÊÏÏ,
Çàìåíà ìàñëà â àêïï Âîëüâî, ìàñëî â êîðîáêó âîëüâî,  çàìåíà ìàñëà àêïï âîëüâî,  çàìåíà ìàñëà â àêïï âîëüâî,
çàìåíà ìàñëà â àêïï volvo,  çàìåíà ìàñëà àêïï volvo
Reply EarnestBom
10:12 AM on July 27, 2017 
url=http://fly-bra-bay.ru/byustgalter-nevidimka-fly.html says...
бюстгальтер невидимка fly

url=http://fly-bra-bay.ru/nevidimiy-silikonoviy-byustgalter.html
says...

[img]http://fly-bra-bay.ru/flybra-video2.jpg
/url says...
Бюстгалтер-невидимка Флай Бра – революционное изобретение, пришедшее женщинам на помощь! Мягкий, естественный, многоразового использования, легко моющийся, без бретелек, с открытой спиной!
Это изобретение японских специалистов отвечает многим женским запросам, помогает выглядеть раскованно и уверенно! Шнуровка между чашечками позволяет придать груди более пышную форму, создавая "ложбинку" или эффект "приподнятой груди".

Читать полностью на [url=http://fly-bra-bay.ru]fly-bra-bay.ru


Доставка
url=http://kaluga.fly-bra-bay.ru/ says...
Fly Bra Калуга
и по всей России!
http://fly-bra-bay.ru/byustgalter-nevidimka-fly-bra.html
силиконовый бюстгальтер bra
Reply BrianGof
6:51 PM on August 17, 2017 
Hej. Mieszkam w Poznaniu i zainteresował mnie rynek samochodowy Polecam wszystkim firmę Prestige. Jest to serwis samochodowy Poznań.
Reply tomsnorge
4:19 PM on August 22, 2017 
Hvor finner du toms sko På Tomnok.com finner du et stort utvalg av sko fra TOMS til både dame og herre. Vi har fri frakt og rask leveringstid. Hvor kan du kjøpe toms sko

Toms sko avtaler Kjøp Svarte Toms sko i Nordens ledende skobutikk på nettet. Prøv skoene hjemme med fri retur, 30 dagers åpent kjøp og prisgaranti Toms sko cyprus.

toms sko ecco sko gabor sko norge iron fist sko kjøpe sko macy's toms shoes nike sko sale toms shoes salg toms sko på nett norge skobutikk online

toms barn Toms sko india Sammenlign priser på Toms Classics Canvas Slip-On (Dame) Fritidssko og sneaker. Finn beste pris og les ... toms 2017 Lille Vinkel Sko, i, 649,-. TOMS Classic-d-60 gul Toms sko italia

Toms sko miami FRI FRAKT OG RETUR – Kjøp sko på nett – Velkommen til Zalando – Nettbutikken med Norges største utvalg av sko til dame, herre og barn – Gjør en god Toms sko seattle

sko kjøp støvletter salg toms billig toms deri ayakkabı toms gym shoes toms online bestellen toms retailers toms schuhe online kaufen toms shoes wiki

Toms Solbriller alpargatas toms De er store i størrelsen, billige toms jeg bruker 37-38, litt avhening av type sko og merke, bestilte str ... Nå har jeg kjøpt Toms i str 6,5 og bruker 37 til vanlig. baresko

toms Kvinner toms sko københavn toms sko norge toms the shoes ucuz toms ayakkabı tom loafers vintersko herre tilbud vintersko salg

toms Menn billig sko salg nettbutikk Fine og behagelige espadrillos i blå tekstil, fra TOMS. Myk og bekvem innersåle i skinn. Sko for en bedre morgendag. Hvis du kjøper et par, gir TOMS i sin t. billige vintersko barn toms norge

toms salg buy toms uk Sammenlign priser og læs anmeldelser af toms 2018. Klik her og find den bedste pris nu! cheapest place to buy toms online
Reply Robertseime
1:45 AM on August 26, 2017 
Super Underground Audio! Witness: the Hardcore techno Djmix
Reply mofronald
4:41 PM on August 26, 2017 
Brug evt
euro in dkk hvis du ikke kan omregne i hovedet eller ikke kender kursen :)
Reply SantosRex
10:15 PM on August 31, 2017 
Hello! Running wind and success on the road!
Reply Kristinaljag
9:21 AM on September 3, 2017 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âîëüâî XC60 íà Ïîëÿðíîé óëèöå Ìåäâåäêîâî ,ðàáîòàåì áûñòðî è êà÷åñòâåííî
Reply Chrisarola
6:06 AM on September 7, 2017 
У нас вы найдёте важную и свежую информацию. Видео а также файлы
http://dezertod.ru/252-cryptic-house-7-compiled-by-zebyte-2017.ht
ml - Скачать быстро и бесплатно
Reply Marioexors
9:15 AM on September 8, 2017 
дверь металлическая сайт